Beinsports1 izle - websporlive.com Beinsports2 izle - websporlive.com Beinsports3 izle - websporlive.com Tivibuspor1 izle - websporlive.com Tivibuspor2 izle - websporlive.com Tivibuspor3 izle - websporlive.com SMARTSPOR (CANLI) izle - websporlive.com Webspor izle,websporlive,webspor,beinsports izle,tivibuspor izle,lig tv izle,maç yayını izle,taraftarium
Cevap Gönder  Konu Gönder 
BT SINIFI KULLANIMI ve BAKIM DESTEK
Yazar Mesaj
ihsanunal
Administrator
*******


Mesajlar: 529
Grup: Administrators
Katılım: May 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #1
BT SINIFI KULLANIMI ve BAKIM DESTEK

PROBİL
DESTEK HATTI:0 312 444 0 341

BT SINIFI KULLANIMI ve BAKIM DESTEK SÜRECi HAKKINDA
GiRi§

“AYB - 1400 ilkogretim Okuluna Bilgi Teknolojisi Smıfı Kurulumu” projesi kapsammda, PROBiL A.Ş. tarafmdan, altyapı işleri, mobilya teslim ve kurulumlan ve BT ürünleri teslim ve kurulumlan yapılarak proje kapsammdaki ilkogretim okullannda (bkz. okul listesi) BT sınıflan oluşturulmuştur.

BT sınıflannın kesin kabul süreci, okul yönetimleri, il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafmdan atanan uzman ogretmenler ve Probil Temsilcisinden oluşan bir komisyonunun denetim ve incelemeleri sonucunda tamamlanmis ve birer nüshalan Okul Yönetimlerine de teslim edilen ilgili formlarla/tutanaklarla kayıt altma almmistır.

Okullara yukanda sözü geçen proje kapsammda Probil A.Ş. tarafmdan teslim edilen ve kurulan türn ürünler (BT ürünleri, klima vb.), kesin kabul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile standart garanti kapsammdadır.

Garanti süreci ile ilgili olarak garanti kapsamı, kapsam disi konular, çağn akisı, dikkat edilmesi gereken diğer noktalar ve BT smıfı kullanımma ilişkin bilgiler aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.

GARANTi KAPSAMI

•      Proje kapsammda Probil A.Ş. tarafmdan teslimi ve kurulumu yapılan türn ürünler (BT ürünleri, klima vb.) standart garanti kapsammdadır,

•      Standart garanti kapsamı, proje çerçevesinde Probil A.Ş. tarafmdan teslim edilen ve kurulumu yapılan ürünlerin donanım ve montaj sorunlannın giderilmesi ile smırhdır,

•      Garanti süreci kesin kabul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

GARANTi KAPSAMI DIŞINDA OLAN KONULAR

•      Okuldaki türn kullanıcılann (yönetim, ogretmen, ogrenci, görevi veli vb.) ya da ücuncü şahıslann, hata, kasıt ya da ihmali nedeni ile oluşacak hasar ve anzalar,

•      Ürünlerde meydana gelen dusme, darbe alma veya uygun olmayan şartlarda depolanması, muhafaza edilmesi vb. gibi nedenler ile oluşabilecek tüm fiziksel hasarlar,

•      Okul bina ve elektrik altyapısmdan kaynaklanan, ani voltaj değişiklikleri vb. gibi sorunlar nedeni ile ürünlerde oluşabilecek tüm hasar ve anzalar,

•      Genel mücbir sebepler (deprem, grev, kötü hava koşullan, salgm hastahklar, ilan edilmiş olsun ya da olmasm savaş, ambargo, ayaklanma, isyan, doğal afetler) nedeni ile ürünlerde oluşabilecek türn hasar ve anzalar,

•      Hırsızhk nedeni ile oluşacak ürün kayıplan ve/veya hasar/anzalan,

•      Probil A.Ş.’nin yazıh onaymı almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunlann yol açtigı her türlü olumsuzluklar,

•      Kagıt, toner, kartuş vb. gibi her türlü sarf malzemesinin tedariki,

•      Ürünlere Probil A.Ş.’nin yazıh onayı olmadan ücuncü kişilerden almmis olan ek ekipmanlann, yazıhm ve/veya donanım bileşenlerinin eklenmesinden kaynaklanan her türlü hasar ve anzalar,

•      Ürünlerdeki yazıhm/donanım problemleri dismda kalan, ürünlerin “nasıl kullanılacağma” ilişkin gelebilecek her türlü destek talepleri,

•      Okullardaki ADSL modem ve ADSL hattı ile ilgili her türlü anza ve sorunlar,

•      Okullara kurulan BT smıfına ilişkin ürünlerin okul içerisinde veya başka bir binaya vb. taşmması ile ilgili her türlü destek talepleri.GARANTi KAPSAMI igiNDE OLAN KONULARA iU^KJN QAĞRI PROSEDÜRÜ

•     BT smıfı ürünleri ile ilgili olarak, garanti kapsamı igehsinde herhangi bir sorun/anza ile
karşılasilması durumunda, problem; okuldaki ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu
tarafmdan, hafta içi [pzt, sail, çarş, perş, cuma] normal mesai saatleri içerisinde,

o Probil Servis Hattma (0312 444 03 41) telefonla bildirilerek veya, o Internet Destek portali üzerinden servis isteği formu doldurulup gönderilerek iletilir.

•      Problem Probil’e destek hattı telefonu veya portali üzerinden iletildikten sonra, okul tarafmda çağnyı ileten ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu, en gee kırk sekiz (48) saat içerisinde Probil Servis tarafmdan geri aranır ve telefon desteği verilir.

•      Probil Servis, telefon desteği için ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu ile irtibata geçer ve telefonda sorunu teşhis eder. Teşhis sonucunda sorunun;

o BT ürünleri kurulumlan, ayarlan, yazıhm/i§letim sistemi problemleri vb. gibi bir konu ile ilgili olduğu anla?ıldığı durumda; Probil Servis, okuldaki ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusuna telefon ile gerekli yönlendirmeleri yaparak sorunu “telefonla destek-uzaktan müdahale” ile cozümler,

o Donamm arızası olduğunun anla§ılması durumunda ise, Okuldaki ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu, Probil Servis’in telefon ile yapacağı yönlendirmeler sonucunda;

■     Anzah donamm ürününü söker,

■     Orijinal kutusuna yerleştirir,

■     Kutunun üzerine, “MEB 1400 Okul Projesi” başlıklı bir A4 kagıdı yapistırarak•       OkulunAdı:

•       Gönderen Adı:

•       Kutunun   içerisindeki   donamm   ürünü   ve   muhtemel   anzasının   ne olduğunu

yazar kargo firması ile aşağıdaki adrese gönderir (kargo ücretleri Probil Servis tarafmdan ödenmektedir. Okul kargo için herhangi bir ücret ödemez).

KARGO ADRESi:

BDH Bili§im Destek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş

Kaptanpa§a Mah. Hart Ziya Türkkan S. Famas Plaza 1 Nolu Mağaza üstü 34384

Şişli / İstanbul

- Donamm problemlerinde anzah ürün Probil Servis tarafmdan en gee on (10) gün içerisinde onarıhr ve/veya yenisi ile değiştirilir ve okula ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu dikkatine gönderilir.

■    ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu Probil Servis tarafmdan
gönderilen onarılmis/değiştirilmiş ürünü teslim aldıktan sonra, ürünün montajmı
yapar ve devreye ahr. Ürün montajı esnasmda bir soru/sorunla karşılasilması
durumunda Probil Servis Hattı (0312 444 03 41) aranarak destek almabilir.

DiKKAT EDiLMESi GEREKEN DJĞER ÖNEMLJ KONULAR

•     Okullara bir şekilde Probil A.Ş. adma müdahaleye, bildirilen herhangi bir sorunu cozmeye
geldiğini ifade eden bir kişiye, okul yönetimi ve/veya ilgili Formatör Ogretmen ya da BT Smıfı
Sorumlusu tarafmdan;

o Kendisinin  Probil A.Ş veya  Probil A.Ş tarafmdan  yetkilendirilmiş  iş ortağı  çahsanı

olduğuna dair bir belgesinin (kimlik kartı veya yetki belgesi vb.), o Yukandaki maddede tanımlanan beige ile uyumlu resmi bir kimlik kartmın (nüfus cüzdanı,

sürücü belgesi vb), o Netilen probleme ilişkin Probil antetli bir kagıda basıh matbu servis formunun olup olmadigı mutlak suretle sorulmahdır. Bu belgeleri okul yönetimine ve/veya ilgili Formatör Ogretmen ya da BT Smıfı Sorumlusuna ibraz etmeyen kişiler Probil çahsanı veya Probil A.Ş. tarafmdan destek vermekle görevlendirilmiş bir iş ortağı personeli değildirler. Bu tür kişilerin okullarda yol açacağı her türlü sorun, uygunsuz durum vb. nedeni ile Probil A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bu tür bir olay ile karşılaşıldigmda, mutlak suretle Probil Servis Hattmın (0312 444 03 41) aranarak konuyla ilişkin olarak bilgilendirme yapılması önemle arz olunur.

• “Garanti Kapsamı Dismda Olan Konular” bölümünde tanımlandigı üzere, Okul bina ve elektrik altyapısmdan kaynaklanan, ani voltaj değişiklikleri vb. gibi sorunlar nedeni ile ürünlerde oluşabilecek türn hasar ve anzalar garanti ve destek kapsamı dismdadır.

ÖNEMLJ UYARI

Ülkemiz şartlan dikkate ahndığında goğu noktada şebeke cereyamndan kaynaklanan ani voltaj değişimleri yaşanmaktadır. Bu tür elektriksel sorunlann BT sımfı ekipmanlannda yaratacağı “garanti kapsamı disı” sorunlann (PC’lerin giig kaynaklarımn yanması gibi...) okullanmızı mağdur etmemesi igin, türn okullanmıza, BT sımfındaki türn ekipmanlan besleyecek (BT Sımfımn igerisindeki panonun gıkisına bağlanarak bu panodan beslenen türn ekipmanlan sürebilecek kapasitede) tercihan 3 faz 10 KVA’hk bir regülatör temin edip devreye almalan bnerilir.

BT SINIFI KULLANIMI JLE JLGJLJ KONULAR

•     BT ekipmanlannın acilması/kapanması aşağıdaki kurallar uyannca gerçekleştirilmelidir:

o Her gün sonunda, BT sımfı kullanımı sonrası,

■     ilk önce bütün bilgisayarlar, monitörler ve diğer yazıcı, tarayıcı, projeksiyon gibi donanım ekipmanlan, öncelikli olarak sistemsel olarak (Windows sistemi gibi) daha sonra ise cihazlann üzerindeki açma/kapama dugmeleri üzerinden kapatılmahdır (bilgisayarlann elektrik açma/kapama dugmeleri arka kısımlannda yer almaktadır),

■     Daha sonra BT sımfındaki elektrik panosundan ilgili sigortalar indirilmelidir. (Smıf dismda kullanılan cihazlann sigortalannın kapatılması halinde idari kısımda yer alan PCIer ve Internet çahsmayacaktır.)

o Her gün başlangıcmda BT smıfını kullamma açarken ise;

■     Öncelikle BT sımfındaki elektrik panosundan ilgili sigortalar kaldınlmah,

■     Daha sonra BT ekipmanlan (bilgisayarlar, yazıcı, tarayıcı vb.) üzerlerindeki açma/kapama dugmeleri kullamlarak teker teker acilmahdır.

o Bilgisayarlar ve diğer BT ürünleri öncelikli olarak, mutlaka üzerlerindeki agma/kapama dugmeleri kullanılarak acilmalı ve kapatılmahdır. BT ürünleri üzerlerindeki agma/kapama dugmeleri hig kullamlmadan, siirekli agik konumda bırakılarak, cihazlann agma/kapama işlemleri doğrudan BT simfındaki elektrik panosunun igerisinde bulunan sigortalardan yapılmamahdır. Bir başka deyi§le, elektrik sigortalan cihazlann agma/kapama dugmesi olarak kullamlmamalıdır.

•      Projeksiyon cihazı kapah konumuna getirilmeden önce cihazm soğutma işleminin tamamlandigmdan emin olunmahdır. Bu işlem tamamlanmadan cihazm kapatılması durumunda projeksiyon ampulü hasar görebilir,

•      BT sımfındaki bilgisayarlarda güvenlik kartı bulunmaktadır. Bu kart ogrencilerin bilgisayarlan kullamrken yapacaklan hatalan engelleyerek sistemin cokmesini engellemek amacı ile Bakanhk şartnamesi uyannca konulmuştur,

•      Ogrenciler bilgisayarlannı “ogrenci” kullamcısı ile açacaklardır. Ogrenci kullamcısı için şifre yoktur,

•      Administrator kullamcısı yalmzca okuldaki ilgili Formatör Ogretmen veya BT Sımfı Sorumlusu içindir. ilgili Formatör Ogretmen veya BT Sımfı Sorumlusu şifreyi unutur ise Probil Servis Hattım (0312 444 03 41) arayıp destek alabilir,

•      Administrator kullamcısı ogrenciler tarafmdan kesinlikle kullamlmamalıdır,
. ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu bilgisayar üzerinde bir değişiklik yapmak istediklerinde, yapacaklan değişikliklerin sistemde kaydedilmesi için önce güvenlik kartı ayarlannı değiştirmek durumundadırlar. Bu işlemin adımlan aşağıda tammlanmistır:

o Bilgisayar ilk acildigmda Crtl+G tuşuna basılarak güvenlik kartı ekranma geçilir, o Şifre kısmma ilgili şifre yazıhp onaylanarak kartm koruma özelliği devre disı bırakıhr (ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu şifreyi unutur ise Probil Servis Hattmı -0312 444 03 41- arayıp destek alabilir), o istenen değişiklikler yapıldıktan sonra bilgisayar kapatıhp-acildigmda (re-start) güvenlik kartı otomatik olarak yeniden devreye girer.

•       Ogrencilerin, bilgisayarlann BIOS ayarlannı değiştirmelerini engellemek için türn BlOS’lar ilgili Formatör Ogretmen veya BT Smıfı Sorumlusu tarafmdan şifre ile koruma altma alınmahdır.

•       Türn şifrelerin muhafazasmdan ve yönetiminden okul yönetimi sorumludur.

•       BT ürünleri ile birlikte teslim edilen türn

o CD’ler,

o Kullanım kılavuzlan,

o Garanti kartlan,

o Ürünlerin orijinal ambalajlan/kutulan okulda muhafaza edilmeli ve kaybedilmemelidir (ürünlerin ambalajlan/kutulan, anza durumunda ürünlerin sevki için kullanılacaktır).


"Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olaylari, küçük beyinler ise kisileri konusur."   HYMAN RICKOVER      "Öyle horozlar vardir ki, öttükleri için günesin dogdugunu sanirlar."   H.DUNANT
20-09-2007 03:08 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
yumurtalıkonur
YUMURTALIK-YİBO
****


Mesajlar: 50
Grup: Registered
Katılım: Jun 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #2
RE: BT SINIFI KULLANIMI ve BAKIM DESTEK

Evet İhsan hocam bunlar iyi dogruda benim labaratuvarımda 20+1 bilgisayar var.Geçen cuma ani voltaj artışı nedeniyle ilk tahminime göre 4-5 güç kaynağı yandı inşallahta sadece güç kaynaklarıdır. Bu garanti kapsamı dışında kalan konuda tedaş a yazabileceğimiz yazı ne şekilde olabilir. Aslında tahminim zarar 200-250 YTL. civarı okuldan karşılayacağız. Fakat bu gibi durumlar yumurtalık içerisinde sıkça yaşanıyor. Regülatör önermiş probil 3 faz-15 w.'lık fiyatı 3000-3500YTL. bu ödenek bizim için çok zor bir seçenek. Bu durumlar için çalışmanız varmı 1.Faz içerisine en azından birer güç kaynağı eklenecek mi? Teşekkürler


-adana-yumurtalık-barbaros--yibo-
25-09-2007 10:12 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ihsanunal
Administrator
*******


Mesajlar: 529
Grup: Administrators
Katılım: May 2007
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #3
RE: BT SINIFI KULLANIMI ve BAKIM DESTEK

Cihazların garanti belgelerini ve firma ile yapılan sözleşmeyi okuyup ona göre hareket etmeniz uygundur hocam kolay gelsin.


"Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olaylari, küçük beyinler ise kisileri konusur."   HYMAN RICKOVER      "Öyle horozlar vardir ki, öttükleri için günesin dogdugunu sanirlar."   H.DUNANT

Bu Mesaj 26-09-2007 05:26 PM değiştirilmiştir. Değiştiren... : ihsanunal.

26-09-2007 05:26 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
sese23
Yeni Üye
*


Mesajlar: 1
Grup: Registered
Katılım: Oct 2011
Durum: Çevrimdışı


Mesaj: #4
RE: BT SINIFI KULLANIMI ve BAKIM DESTEK

tekstil sendkasının kurduğu bt sınıflarının ezper driverlarına ihtiyacım var..işlemcisi intel celeron 3.2 olanlar..özellikle ses ve ethernet kartlarına

27-10-2011 06:38 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Cevap Gönder  Konu Gönder 

Yazdırılabilir Bir Versiyon Görüntüle
Bu Konuyu Bir Arkadaşına Gönder
Bu Konuya Üye Ol | Konuyu Favorilerime Ekle

Forum Geçişi
Forum istatistikleri
En Cok Görüntülenen KonularEn Cok cevaplanan KonularEn Son Cevaplan KonularSon konularEn Cok Mesaj Yazan ÜyeBugün En Cok Mesaj YazanlarEn Yeni üyelerEn Cok Görüntülenen ForumEn Cok İtibar Puanı Olan Üye
(66435 Görüntülemeler)

(53793 Görüntülemeler)

(38304 Görüntülemeler)

(31072 Görüntülemeler)

(29878 Görüntülemeler)

(178 Yanıtlar)

(143 Yanıtlar)

(127 Yanıtlar)

(78 Yanıtlar)

(64 Yanıtlar)

Kimse Yok

(12217 Konular ve 12320 Mesajlar)

(1174 Konular ve 1784 Mesajlar)

(866 Konular ve 881 Mesajlar)

(680 Konular ve 832 Mesajlar)

(687 Konular ve 749 Mesajlar)